Top

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Juridisch Tekstbureau

 

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

– Opdrachtnemer: Juridisch Tekstbureau
– Opdrachtgever: de wederpartij van de Opdrachtnemer
– Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

 

2. Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, rechtsbetrekking en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
b. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met de Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.
c. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

3. Offertes en offertekosten
a. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.
b. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor 30 dagen.
c. De Opdrachtnemer is nooit verplicht om opdrachten van de Opdrachtgever aan te nemen en/of uit te voeren.
d. De Overeenkomst komt slechts tot stand, hetzij doordat de Opdrachtgever binnen de aangegeven termijn de offerte van de Opdrachtnemer heeft aanvaard, hetzij doordat de Opdrachtnemer een opdracht en/of offerte van de Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
e. Offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en/of andere aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst
a. De Opdrachtnemer verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.
b. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer te verstrekken.
c. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

5. Concepttekst en eenmalige herziening
a. Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en eenmaal een herziening na overleg met de Opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.
b. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.

 

6. Tussentijdse wijziging van de opdracht
a. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.
b. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de Opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is de Opdrachtnemer niet verplicht teksten die nog niet klaar zijn te leveren. De Opdrachtnemer heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
c. Ingeval van overmacht bij de Opdrachtnemer zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de Opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van de Opdrachtnemer opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De Opdrachtgever heeft de verplichting om van de Opdrachtnemer het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

 

7. Geheimhouding
a. De Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de Opdrachtgever waarvan de Opdrachtnemer weet of kan aannemen dat deze vertrouwelijk zijn.
b. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na beëindiging van de opdracht.

 

8. Aansprakelijkheid
a. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
c. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het overeengekomen totaalbedrag van de overeenkomst of alleen tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
d. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die betrekking heeft op de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling  betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
e. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
f. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder de medewerkers van de opdrachtgever.
g. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

 

9. Auteursrechten
a. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de Opdrachtnemer.
b. De Opdrachtnemer van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven.
c. Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 9b behoudt de Opdrachtnemer zijn auteursrechtelijke bevoegdheden.
d. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De Opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht aan de Opdrachtnemer melden en de Opdrachtnemer moet deze bezwaren aanvaarden. e. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de Opdrachtnemer krijgt, kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de Opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de Overeenkomst, is de Opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
f. Bij inbreuk op het auteursrecht is de Opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van de Opdrachtnemer wordt beschouwd: – publicatie van zijn werk voor een ander gebruik dan overeengekomen; – hergebruik van zijn werk zonder toestemming; – aantasting van zijn werk; – publicatie zonder naamsvermelding.
g. De bepalingen van artikel 9 hebben ook betrekking op teksten die de Opdrachtnemer van derden betrekt. De Opdrachtnemer garandeert de Opdrachtgever daarbij dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

 

10. Betaling
a. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan de Opdrachtnemer betaling in termijnen verlangen. b. De betalingsverplichting geldt ook als de Opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.
c. De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen na factuurdatum.
d. De door de Opdrachtnemer gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten.

 

11. Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
b. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
c. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
d. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor, ongeacht welke schade ook, als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden die Opdrachtnemer met toestemming van de Opdrachtgever heeft ingeschakeld.
e. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen 2 maanden nadat de tekortkoming is ontdekt schriftelijk bij Opdrachtnemer te zijn ingediend.

 

12. Vrijwaring
a. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

13. Geschillen
a. Op elke overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
b. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze Overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken.
c. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de Opdrachtnemer.

 

Juridisch Tekstbureau
Cornelis Dirkszoonlaan 81
1141 XX – Monnickendam
KvK nummer: 69568790